Stuurgroep

Een vertegenwoordiger in de stuurgroep vertegenwoordigt een bepaalde groep belanghebbenden. Hij heeft de volgende taken:

  • Projectborging binnen de organisatie
  • Communicatie over het project
  • Resources beschikbaar stellen voor het project vanuit zijn specifieke aandachtsgebied
  • Vergaderen en nemen van beslissingen op geregelde en ad-hoc basis
  • Goedkeuren van werkproducten of deze verantwoordelijkheid delegeren
  • Beslissen over het al dan niet voortzetten van het project bij faseovergangen en overschrijding van toleranties

De volgende belanghebbenden dienen minimaal vertegenwoordigd te zijn:

  • Gebruikers
  • Opdrachtnemer
  • Projecteigenaar

De rol van gebruikersvertegenwoordiger is degene die vanuit de business behoefte heeft projectresultaat en hiermee benefits gaat realiseren. Hij vertegenwoordigt de batenkant van de business case in de stuurgroep. Hij stelt resources vanuit de business ter beschikking.


De rol van leveranciersvertegenwoordiger is eindverantwoordelijk aan de kant van de opdrachtnemer. Hij levert input voor de kostenkant van de business case. Hij is het escalatiepunt voor de Teamleider.


De rol van Projecteigenaar is met betrekking tot het project eindverantwoordelijk en beslissingsbevoegd aan de kant van de opdrachtgever. Hij levert resources (geld, bemensing en middelen).

-
= Vult aan en verifieert Risicolijst, Knelpuntenlijst
Accordeert Vision, Acceptatieplan, Use Case Model, Software Development Plan, Oplevering, Wijzigingsvoorstel, Eindoplevering

Reviewcommentaar

We zijn dankbaar voor elk reviewcommentaar. Of het nu gaat om spellingsfouten of inhoudelijke op- en aanmerkingen.

Selecteer de tekst waar je commentaar op wil leveren en klik op de onderstaande knop.