RUP op Maat

RUP-coaching

RUP bevat een uitgebreide bibliotheek met werkproducten waarvan je de meeste niet nodig zult hebben. Geen enkel project heeft ze allemaal nodig. Sinds RUP 7.0 is zelfs het eerste uitgangspunt “Adapt the Process” oftewel maak RUP op maat voor de organisatie en het project. Deze stap is een kritische succesfactor in het toepassen van RUP waarvoor kennis en ervaring met RUP nodig is.

Nadat deze stap is genomen gaat het ontwikkelteam aan de slag met het toepassen van RUP. Voor een team dat geen ervaring heeft met iteratief ontwikkelen en het toepassen van RUP kan dit veel energie en tijd kosten die niet aan softwareontwikkeling wordt besteed.

Het toevoegen van een ervaren RUP-coach aan een ontwikkelteam dat met RUP aan de slag gaat zorgt ervoor dat beginnersfouten bij het toepassen van RUP kunnen worden vermeden. Het team kan zich daardoor concentreren op zijn taak, het ontwikkelen van goede software. In een RUP-coaching traject ontplooit de RUP-coach de volgende activiteiten:

Een van de valkuilen bij het starten met RUP is alles in één keer te willen doen. Om te voorkomen dat een organisatie bij de transitie naar RUP teveel hooi op de vork te neemt kan RUP geleidelijk (iteratief) worden ingevoerd. Hierbij zijn 3 stappen te onderscheiden:

Stap 1: Iteratief werken en prioriteren.
Plan en werk iteratief. Zorg dat het team went aan de vaste ontwikkelcadans door toepassing van timeboxing. Haal risico’s naar voren. Zorg verder voor een heldere prioritering van requirements en de daaruit volgende taken, zowel voor het hele project als per iteratie. Focus op werkende software door elke iteratie een werkend deel van het eindproduct op te leveren. Dit geeft de stuurgroep de mogelijkheid om de voortgang te meten aan de hand van gerealiseerde (en goed bevonden) functionaliteit. Evalueer de gevolgde werkwijze elke iteratie met het hele team en pas deze waar nodig aan.

Stap 2: Sturen op mijlpalen.
RUP is risicogestuurd. In de diverse fasen van RUP worden aan verschillende typen risico’s aandacht besteed. De Inception-fase richt zich op het helder krijgen van het doel van het project en voorkomt hiermee dat activiteiten worden uitgevoerd die niet bijdragen aan dit doel. De Elaboration-fase richt zich op het stabiliseren van de softwarearchitectuur en het overwinnen van technische risico’s. In de Construction-fase wordt de volledige functionaliteit ontwikkeld, klaar voor de laatste Beta-tests. In de Transition-fase wordt geen functionaliteit meer ontwikkeld en is alle aandacht gericht op het naar productie brengen en implementeren in de organisatie.

Stuur op de mijlpalen behorende bij deze vier RUP-fasen. Gebruik hiervoor waar mogelijk en zinvol de hiervoor in RUP gedefinieerde werkproducten. Documenteer het te volgen ontwikkelproces en houd deze beschrijving up-to-date. Evalueer elke iteratie of het team de juiste focus heeft gehad en of dit heeft bijgedragen aan het halen van de betreffende mijlpaal. Communiceer de resultaten hiervan zowel binnen het ontwikkelteam als naar belanghebbenden. De stuurgroep heeft hiermee een tweede meetinstrument in handen voor het beoordelen van de voortgang.

Stap 3: Proces optimaliseren.
In de vorige twee stappen is in de organisatie voldoende ervaring opgedaan om gefundeerde keuzes te kunnen maken m.b.t. de inrichting van het ontwikkelproces en de inbedding hiervan in de organisatie. Een belangrijke stap hierin is het selecteren van te vervaardigen werkproducten en ondersteunende templates, guidelines en tooling. Naast het documenteren en beschikbaar maken van de gemaakte keuzes dient in deze fase ook een verbeterproces te worden ingericht.

Voor meer informatie of het aanvragen van RUP-coaching klik hieronder.

Aanvragen RUP-coaching